داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸-۹۶

داده های بورس اوراق بهادار

توجه فرمایید:

اکثر ارائه کنندگان داده برای کسب سود بیشتر، متغیرها را به صورت جداگانه و برای شرکتهای بهم ریخته، بفروش می رسانند. که این کار ضرر مالی و هزینه زمانی زیادی بر عهده پژوهشگر خواهد گذاشت. مزیت داده های ما، یکدست بودن تمام متغیرها برای کل شرکت ها در سالهای متوالی می باشد و شما نیازی به صرف زمان زیاد برای مرتب سازی داده در متغیرهای متعدد و شرکتهای بهم ریخته ندارید.

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۸ الی ٬۹۶ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از داده های بورس، پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده های شرکت های بورس اوراق بهادار تهران به صورت خام از سایتهای مرتبط با سازمان بورس قابل واکشی می باشد. اما جمع بندی این داده ها در یک فایل پروژه ای زمان بر می باشد. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید.

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ را از اینجا دانلود کنید.

نمونه فایل داده های شرکت های بورس اوراق بهادار را به صورت رایگان می توانید جهت حصول اطمینان از این لینک دریافت نمایید.

برای تهیه داده های بورس با متغیرهای خاص پروژه خود می توانید با ما تماس بگیرید.

لیست متغیرهای موجود در فایل

لیست موجود به صورت ذیل می باشد:

دانلود داده های مالی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع دارایی‌های جاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی هزینه استهلاک  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل دارایی‌ها سالا گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی وجه نقد عملیاتی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی موجودی مواد و کالا در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی خالص دارایی‌های ثابت در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع بدهی‌های جاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی فروش سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود تقسیمی سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی ارزش بازار به میلیون در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی هزینه عملیاتی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل دارایی‌ها در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی مالیات بر درآمد پرداختی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل بدهی‌ها در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود تقسیمی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی % بازدهی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی تعداد کارکنان در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی ارزش روز در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی موجودی مواد و کالا سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی تعداد سهام در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی تاریخ تاسیس فقط سال  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی قیمت پایانی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی موجودی مواد و کالا سال قبل در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل دارایی‌ها سال قبل در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی بدهی‌های غیر جاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی فروش در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی فروش سال قبل در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی بهای تمام شده کالای فروش رفته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی هزینه‌های عمومی و اداری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد تامین اجتماعی  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد صندوق بازنشستگی  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری) در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد دولت  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاری ۱۳۹۳ در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزی  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی)  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی نرخ قانونی مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی نرخ واقعی مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای ۱۳۳ شرکت و هر سال ارائه شده است که  عبارتند از:

برای شرکت – سال – صنعت متغیرهای

سال هزینه عملیاتی تعداد سهام درصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری)
شرکت سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات تاریخ تاسیس فقط سال درصد سهام نزد دولت
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری سال گذشته جمع کل دارایی‌ها قیمت پایانی درصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاری ۱۳۹۳
جمع دارایی‌های جاری جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی موجودی مواد و کالا سال قبل درصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزی
هزینه استهلاک سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات جمع کل دارایی‌ها سال قبل درصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی)
جمع کل دارایی‌ها سالا گذشته مالیات بر درآمد پرداختی بدهی‌های غیر جاری نرخ قانونی مالیات
وجه نقد عملیاتی جمع کل بدهی‌ها فروش نرخ واقعی مالیات
موجودی مواد و کالا سود تقسیمی فروش سال قبل
خالص دارایی‌های ثابت حسابها و اسناد پرداختنی تجاری بهای تمام شده کالای فروش رفته
جمع بدهی‌های جاری درصد بازدهی هزینه‌های عمومی و اداری
فروش سال گذشته تعداد کارکنان مالیات
سود تقسیمی سال گذشته وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
ارزش بازار
به میلیون
ارزش روز درصد سهام نزد تامین اجتماعی
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سال گذشته موجودی مواد و کالا سال گذشته درصد سهام نزد صندوق بازنشستگی
13 پاسخ
 1. علی بخشی
  علی بخشی گفته:

  سلام .داده های پایان نامه من نیازبه محاسبات با تعاریف عملیاتی داره. امکانش هست شما زحمت جمع آوری اونها رو بکشین.

  پاسخ
 2. م
  م گفته:

  با سلام
  کارم رو خیلی راحت کردین. از شما بابت داده های منظم و دقیقتون تشکر میکنم. امیدوارم همیشه سلامت و پیروز باشید.

  پاسخ
 3. یوسفی
  یوسفی گفته:

  سلام من این اطلاعات مالی رو از سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ میخوام امکانش هست که تهیه کنید؟
  سرمایه در گردش، کل داراییها، دارایی های مشهود، کل بدهی ها، بدهی های جاری، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، جریانات نقدی، فروش، بهره، سود قبل از مالیات، سود قبل از بهره و مالیات، سود انباشته

  پاسخ
 4. شیوا
  شیوا گفته:

  من برای پایان نامه م داده خواسته استاد راهنمام آیا این همون داده هست؟برای موضوع بررسی رابطه ریسک جریان وجوه نقد و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،؟

  پاسخ
  • mkstatoo
   mkstatoo گفته:

   سلام
   بله. فقط باید تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق خودتون رو داشته باشید و با متغیرهای موجود مطابقت بدین.

   پاسخ
 5. نانی
  نانی گفته:

  سلام خسته نباشید ببخشید من تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که بین سال های ۸۸ تا ۹۶ پذیرفته شدن رو میخواستم.

  پاسخ
  • mkstatoo
   mkstatoo گفته:

   سلام و درود
   بله حتما. لطفا تماس بگیرید یا مشخصات و پروژه خودتون رو در صفحه شروع پروژه درج کنید

   پاسخ
 6. ارمان
  ارمان گفته:

  سلام به داده های بیش اطمینانی مدیران ،مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد بلندمدت برای شرکتهای بورسی سالهای ۱۳۹۴تا۱۳۹۹ نیاز دارم چطوری می تونین کمکم کنین

  پاسخ

تعقیب

 1. […] صورت نیاز به داده های سال های قبل اینجا کلیک کنید. برچسب ها: داده های اقتصادی, داده های […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *