آموزش روش آنتروپی شانون

آموزش روش آنتروپی شانون:

روش آنتروپی از جمله روش هایی است که مبتنی بر وجود اطلاعات در جدول تصمیم گیری می باشد. بنابراین برای حل یک مساله به روش آنتروپی باید جدول تصمیم گیری را تشکیل دهیم. برای آموزش روش آنتروپی شانون در ادامه ابتدا مراحل روش آنتروپی توضیح داده می شود و در گام بعد با ارائه یک مثال بصورت کاملا کاربردی به آموزش روش آنتروپی پرداخته می شود.

مراحل روش آنتروپی:

مرحله۱) تشکیل جدول تصمیم گیری:

اولین مرحله از مراحل روش آنتروپی تشکیل جدول تصمیم گیری می باشد. بنابراین برای محاسبه وزن شاخص­ها با استفاده از روش آنتروپی ابتدا باید جدول تصمیم گیری مساله را تشکیل داد. زیرا همنطور که بیان شد جدول تصمیم گیری به عنوان ورودی روش آنتروپی در نظر گرفته می شود. ماتر یس تصمیم گیری مساله را به صورت زیر نشان می دهند.

مرحله۲) نرمالسازی جدول تصمیم گیری:

مرحله دوم از مراحل روش آنتروپی نرمالسازی یا بی مقیاس کردن جدول تصمیم گیری می باشد. برای نرمالسازی از روش نرمالسازی ساده یعنی همان روش میانگین حسابی استفاده می شود. رابطه نرمالسازی ساده به صورت زیر می باشد.

مرحله۳) محاسبه آنتروپی هر شاخص:

در این مرحله باید آنتروپی هر یک از شاخص ها را با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود.

نکته: مقدار K باعث می شود که مقدار آنتروپی هر شاخص بین صفر و یک باقی بماند.

مرحله ۴) محاسبه فاصله هر شاخص از آنتروپی آن(dj):

در این مرحله  باید فاصله هر یک از شاخص ها را از مقدار آنتروپی آن که در مرحله قبل محاسبه شد بدست آوریم. برای این کار از رابطه زیر استفاده می شود.

مرحله۵) محاسبه وزن هر شاخص

در این مرحله وزن هر شاخص را با استفاده از رابطه زیر محاسبه می کنیم.

نکته: از آنجایی که اعتبار وزن بدست آمده از روش آنتروپی به اعتبار داده ها بستگی دارد. بنابراین برای افزایش اعتبار وزن ها می توان این روش را با یکی از روش های دیگر ترکیب نمود.

مثال) اجرای یک پروژه سد سازی به وزارتخانه “الف” واگذار شده است. این پروژه می ­تواند توسط پرسنل اجرایی موجود در وزارتخانه(گزینه A1)، پیمانکار داخلی(گزینه A2)، یا پیمانکار خارجی(گزینه A3) انجام گیرد. وزارتخانه به دنبال انتخاب بهترین پیمانکار(گزینه) می­ باشد تا پروژه سدسازی را به آن واگذار نماید.

برای ارزیابی پیمانکاران از ۵ شاخص “سختی کار”، “ظرفیت”، “وجهه ملی”، “استحکام” و “هزینه” استفاده شده است. با استفاده از روش آنتروپی وزن هر یک از شاخص ها را محاسبه کنید.

مرحله۱) تشکیل جدول تصمیم گیریهمانطور که بیان شد اولین مرحله از مراحل روش آنتروپی تشکیل جدول تصمیم گیری می باشد. با استفاده از پرسشنامه داده های مربوط به جدول تصمیم گیری به صورت زیر بدست آمد.

مرحله۲) نرمالسازی جدول تصمیم گیری: با استفاده از رابطه بیان شده به نرمالسازی جدول تصمیم گیری مساله می پردازیم.

مرحله۳) محاسبه آنتروپی هر شاخص: در این مرحله آنتروپی هر یک از شاخص ها را با استفاده از رابطه ارائه شده محاسبه می کنیم. جدول زیر مقدار آنتروپی هر شاخص را در هر گزینه ارائه می کند.

نکته: برای محاسبه آنتروپی هر شاخص باید آنتروپی هر شاخص را برای همه گزینه ها که در جدول بالا ارائه شده است با هم جمع کرد(مقادیر جدول بالا را به صورت ستونی جمع کرد).

با محاسبه آنتروپی هر شاخص می توان با اسفتاده از روابط ارائه شده به محاسبه درجه انحراف هر شاخص، وزن هر شاخص و رتبه هر شاخص پرداخت(مراحل ۴ به بعد). جدول زیر نتایج حاصل از این محاسبات را ارائه می کند.

فیلم آموزش AHP را از اینجا می توانید مشاهده کنید.

نوشته شده از سایت stat

تعلم شانون أسلوب الانتروبیا

طریقه الإنتروبیا هی إحدى الطرق القائمه على وجود معلومات فی جدول القرار. لذلک، من أجل حل قضیه بطریقه الإنتروبیا، یجب أن نجعل من جدول القرار. فی ما یلی، یتم شرح خطوات طریقه الإنتروبیا أولا، وفی الخطوه التالیه، یتم إعطاء طریقه الإنتروبیا کمثال وظیفی بالکامل.

تحمیل برنامج الإنتروبیا

خطوات أسلوب إنتروبی

الخطوه ۱: إعداد جدول القرارات: الخطوه الأولى فی عملیه الإنتروبیا هی تشکیل جدول القرارات. ولذلک، من أجل حساب وزن المؤشرات باستخدام طریقه الإنتروبیا، یجب أولا أن یتم تشکیل جدول قرار المشکله، لأنه، کما ذکر، یعتبر جدول القرار مدخلا لطریقه الإنتروبیا. وتشیر المسائل إلى اتخاذ القرار على النحو التالی.

الخطوه ۲) تطبیع جدول القرار: الخطوه الثانیه هی تطبیع إجراء الإنتروبیا أو عدم قیاس جدول القرار. یستخدم التطبیع طریقه التطبیع البسیطه، وهو نفس المتوسط الحسابی. علاقه التطبیع البسیط هی کما یلی.

الخطوه ۳: حساب الانتروبیا لکل مؤشر: فی هذه المرحله، ینبغی حساب الانتروبیا لکل مؤشر باستخدام المعادله التالیه.

ملاحظه: قیمه K سوف تتسبب فی أن تظل قیمه الإنتروبیا لکل مؤشر بین الصفر وواحد.

الخطوه ۴: حساب المسافه من کل مؤشر من الانتروبیا (دج): فی هذه المرحله، یجب أن نجد المسافه من کل من المؤشرات من کمیه الإنتروبیا التی تم حسابها فی الخطوه السابقه. للقیام بذلک، استخدم المعادله التالیه.

الخطوه ۵: حساب وزن کل مؤشر: فی هذه المرحله نقوم بحساب وزن کل مؤشر باستخدام المعادله التالیه.

ملاحظه: لأن مصداقیه الوزن المستمده من طریقه الإنتروبیا تعتمد على صحه البیانات، وذلک لزیاده صلاحیه الأوزان، یمکن للمرء أن الجمع بین هذه الطریقه مع واحده من الطرق الأخرى.

مثال) تم تفویض مشروع بناء السدود إلى وزاره “A”. ویمکن تنفیذ هذا المشروع من قبل الموظفین التنفیذیین فی الوزاره (الخیار A1)، المقاول المحلی (الخیار A2)، أو المقاول الخارجی (الخیار A3). وتتطلع الوزاره إلى اختیار أفضل المقاول (الخیار) لإعطائه مشروع بناء السدود.

ولتقییم المتعاقدین، استخدمت خمسه مؤشرات عن “صلابه العمل” و “القدره” و “السمعه الوطنیه” و “القوه” و “التکلفه”. حساب وزن کل مؤشر باستخدام طریقه الإنتروبیا.

الخطوه ۱: صیاغه جدول القرارات: کما ذکر، فإن المرحله الأولى من عملیه الإنتروبیا هی تشکیل جدول القرارات. وباستخدام الاستبیان، تم الحصول على البیانات المتعلقه بجدول القرار على النحو التالی.

الخطوه ۲: تطبیع جدول القرار: استخدام العلاقه المعرب عنها لتطبیع جدول حل المشکلات.

الخطوه ۳: حساب الانتروبیا لکل مؤشر: فی هذه المرحله، نقوم بحساب الانتروبیا لکل من المؤشرات باستخدام العلاقه المقترحه. ویعطی الجدول أدناه قیمه الکون لکل مؤشر فی کل خیار.

ملاحظه: لحساب الانتروبیا لکل مؤشر، یجب دمج الانتروبیا لکل مؤشر لجمیع الخیارات المعروضه فی الجدول أعلاه (مجموع أعمده الجدول أعلاه).

من خلال حساب الانتروبیا لکل مؤشر، یمکننا حساب درجه تحویل کل مؤشر، وزن کل مؤشر وتصنیف کل مؤشر دفع (مراحل ۴ وما دون) من خلال مقارنه النسب المعروضه. ویقدم الجدول التالی نتائج هذه الحسابات.

تتم جمیع الحسابات المذکوره أعلاه باستخدام برامج الإنتروبیا فی أقل من بضع ثوان. انقر هنا لعرض میزات البرنامج وتحمیل البرنامج

shannon entropy

An entropy method is one of the methods based on the existence of information in the decision table. So, in order to solve an issue in an entropy manner, we must make a decision table. In the following, the steps of the entropy method are explained first and, in the next step, an entropy method is given as a fully functional example.

Download the entropy software

Entropy method steps

Step 1: Set up a decision table: The first step in the process of entropy is the formation of a decision table. Therefore, in order to calculate the weight of the indices using the entropy method, the problem decision table must first be formed, since, as stated, the decision table is considered as the input of the entropy method. Matters indicate the decision making as follows.

Step 2) Normalizing the decision table: The second step is the normalization of the entropy procedure or the non-scaleing of the decision table. Normalization uses a simple normalization method, the same as the arithmetic mean. The simple normalization relation is as follows.

Step 3: Calculate the entropy of each index: At this stage, the entropy of each indicator should be calculated using the following equation.

Note: The K value will cause the entropy value of each index to remain between zero and one.

Step 4: Calculate the distance of each index from its entropy (dj): at this stage, we must find the distance of each of the indicators from the amount of entropy that was calculated in the previous step. To do this, use the following equation.

Step 5: Calculate the weight of each indicator: At this stage we calculate the weight of each indicator using the following equation.

Note: Because the credibility of the weight derived from the entropy method depends on the validity of the data, so to increase the weight of the weight, this method can be combined with one another.

Example) A dam construction project has been delegated to the “A” ministry. This project can be carried out by executive personnel in the ministry (option A1), internal contractor (option A2), or external contractor (option A3). The ministry is looking to select the best contractor (option) to give it a dam construction project.

To assess contractors, five indicators of “labor hardness”, “capacity”, “national reputation”, “strength” and “cost” have been used. Calculate the weight of each index using the entropy method.

Step 1: Formulate a decision table: As stated, the first stage of the entropy process is the formation of a decision table. Using the questionnaire, the data related to the decision table was obtained as follows.

Step 2: Normalization of the decision table: Using the relationship expressed to normalize the problem-solving table.

Step 3: Calculate the entropy of each index: At this stage, we calculate the entropy of each of the indices using the proposed relationship. The table below gives the entropy value of each indicator in each option.

Note: To calculate the entropy of each index, the entropy of each indicator must be combined for all the options presented in the table above (sum of the above table columns).

By calculating the entropy of each index, we can calculate the degree of diversion of each indicator, the weight of each indicator and the rating of each payment index (stages 4 and below) by comparing the ratios presented. The following table provides the results of these calculations.

All of the above calculations are done using the entropy software in less than a few seconds. Click here to view the software features and download the software

 

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸-۹۵

لینک دانلود داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸ الی ۹۶

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۸ الی ٬۹۵ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

[arianpalpaiddownloads id=”23″]

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از این اطلاعات پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید. متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای 159 شرکت و هر سال ارائه شده است که  عبارتند از:

برای شرکت – سال – صنعت متغیرهای

شرکت ارزش روز FL
سال ارزش بازار به میلیون ROA
صنعت تاریخ تاسیس  سال R&D
وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها سود و زیان انباشته FI
خالص دارایی‌های ثابت جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی EMP
جمع کل دارایی‌ها قیمت ابتدای دوره INTANG
جمع کل بدهی‌ها سود تقسیمی سال قبل Δ NOL
فروش % بازدهی NOL
فروش سال قبل درصد سهام نزد تامین اجتماعی ΔSLAE
بهای تمام شده کالای فروش رفته درصد سهام نزد صندوق بازنشستگی PROFIT
سود ناویژه درصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری) Lev
هزینه‌های عمومی و اداری درصد سهام نزد دولت MTB
خالص درآمدها و هزینه‌های عملیاتی درصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاری Size
هزینه‌های مالی درصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزی CASH
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات درصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی) OCF
قیمت پایانی رتبه افشاء INVCF
تعداد سهام سود تقسیمی FINCF

This is a post with post format of type Link

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

This is a standard post format with preview Picture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

ادامه مطلب

Post Formats is a theme feature introduced with Version 3.1. Post Formats can be used by a theme to customize its presentation of a post.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus – more on WordPress.org: Post Formats

Postformat Gallery: Multiple images with different sizes

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lor

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

ادامه مطلب

Indented Quotes and Images – beautiful

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

ادامه مطلب

Another title for our pretty cool blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

ادامه مطلب