نوشته‌ها

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۹-۹۷

داده های بورس اوراق بهادار

داده های بورس اوراق بهادار تهران

اکثر ارائه کنندگان داده برای کسب سود بیشتر، متغیرها را به صورت جداگانه و برای شرکتهای بهم ریخته بفروش می رسانند. که این کار ضرر مالی و هزینه زمانی زیادی بر عهده پژوهشگر خواهد گذاشت. مزیت داده های ما، یکدست بودن تمام متغیرها، برای کل شرکت ها در سالهای متوالی می باشد و شما نیازی به صرف زمان زیاد برای مرتب سازی داده متغیرهای متعدد و شرکتهای بهم ریخته ندارید.

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۹ الی ٬۹۷ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از داده های بورس، پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده های شرکت های بورس اوراق بهادار تهران به صورت خام از سایتهای مرتبط با سازمان بورس قابل واکشی می باشد. اما جمع بندی این داده ها در یک فایل پروژه ای زمان بر می باشد. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید.

داده های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ در قالب فایل اکسل را از اینجا دانلود کنید.

نمونه فایل داده های شرکت های بورس اوراق بهادار را به صورت رایگان می توانید جهت حصول اطمینان از این لینک دریافت نمایید.

برای تهیه داده های بورس با متغیرهای خاص پروژه خود می توانید با ما تماس بگیرید.

لیست متغیرهای موجود در فایل

لیست موجود به صورت ذیل می باشد:

دانلود داده ‌های جمع کل دارایی های شرکتهای بورس در سال ها ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع کل دارایی ها سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع کل دارایی ها دو سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع کل دارایی ها سه سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع کل بدهی ها بورس در سال ها ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی بورس در سال مالی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه قبل از کسر مالیات بورس در سال مالیات ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه قبل از کسر مالیات سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه قبل از کسر مالیات دو سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه قبل از کسر مالیات سه سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های مالیات بورس در سال مالیات ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه پس از کسر مالیات بورس در سال مالیات ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های وجه نقد عملیاتی بورس در سال عملیاتی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود سهام پرداختی بورس در سال پرداختی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری بورس در سال گذاری ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های قیمت پایانی بورس در سال پایانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های تعداد سهام بورس در سال سهام ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های ارزش روز بورس در سال روز ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های ارزش بازار به میلیون بورس در سال میلیون ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های کدصنعت بورس در سال کدصنعت ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های هزینه استهلاک بورس در سال استهلاک ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های مبلغ فروش صادراتی بورس در سال صادراتی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود تقسیمی DPS بورس در سال DPS 1389 تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های تخصصMBA مدیر مالی ارشد بورس در سال ارشد ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جنسیت مدیر ارشد مالی بورس در سال مالی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های تخصص حسابداری مدیر مالی ارشد بورس در سال ارشد ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های مالکیت مدیر ارشد مالی بورس در سال مالی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های تخصصCPA مدیر ارشد مالی بورس در سال مالی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای ۱۴۳ شرکت و هر سال در فایل اکسل، ارائه شده است که  عبارتند از:

برای شرکت – سال – صنعت متغیرهای

کد شرکت
سال
شرکت
صنعت
نماد
جمع کل دارایی‌ها
جمع کل دارایی‌ها سال قبل
جمع کل دارایی‌ها دو سال قبل
جمع کل دارایی‌ها سه سال قبل
جمع کل بدهی‌ها
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سال قبل
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات دو سال قبل
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سه سال قبل
مالیات
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات
وجه نقد عملیاتی
سود سهام پرداختی
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
قیمت پایانی
تعداد سهام
ارزش روز
ارزش بازار به میلیون
کدصنعت
هزینه استهلاک 
مبلغ فروش صادراتی 
سود تقسیمی DPS
تخصصMBA مدیر مالی ارشد 
جنسیت مدیر ارشد مالی 
تخصص حسابداری مدیر مالی ارشد 
مالکیت مدیر ارشد مالی 
تخصصCPA مدیر ارشد مالی 
در صورت نیاز به داده های سال های قبل اینجا کلیک کنید.

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸-۹۶

داده های بورس اوراق بهادار

توجه فرمایید:

اکثر ارائه کنندگان داده برای کسب سود بیشتر، متغیرها را به صورت جداگانه و برای شرکتهای بهم ریخته، بفروش می رسانند. که این کار ضرر مالی و هزینه زمانی زیادی بر عهده پژوهشگر خواهد گذاشت. مزیت داده های ما، یکدست بودن تمام متغیرها برای کل شرکت ها در سالهای متوالی می باشد و شما نیازی به صرف زمان زیاد برای مرتب سازی داده در متغیرهای متعدد و شرکتهای بهم ریخته ندارید.

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۸ الی ٬۹۶ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از داده های بورس، پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده های شرکت های بورس اوراق بهادار تهران به صورت خام از سایتهای مرتبط با سازمان بورس قابل واکشی می باشد. اما جمع بندی این داده ها در یک فایل پروژه ای زمان بر می باشد. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید.

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ را از اینجا دانلود کنید.

نمونه فایل داده های شرکت های بورس اوراق بهادار را به صورت رایگان می توانید جهت حصول اطمینان از این لینک دریافت نمایید.

برای تهیه داده های بورس با متغیرهای خاص پروژه خود می توانید با ما تماس بگیرید.

لیست متغیرهای موجود در فایل

لیست موجود به صورت ذیل می باشد:

دانلود داده های مالی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع دارایی‌های جاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی هزینه استهلاک  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل دارایی‌ها سالا گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی وجه نقد عملیاتی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی موجودی مواد و کالا در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی خالص دارایی‌های ثابت در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع بدهی‌های جاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی فروش سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود تقسیمی سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی ارزش بازار به میلیون در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی هزینه عملیاتی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل دارایی‌ها در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی مالیات بر درآمد پرداختی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل بدهی‌ها در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود تقسیمی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی % بازدهی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی تعداد کارکنان در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی ارزش روز در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی موجودی مواد و کالا سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی تعداد سهام در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی تاریخ تاسیس فقط سال  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی قیمت پایانی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی موجودی مواد و کالا سال قبل در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل دارایی‌ها سال قبل در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی بدهی‌های غیر جاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی فروش در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی فروش سال قبل در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی بهای تمام شده کالای فروش رفته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی هزینه‌های عمومی و اداری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد تامین اجتماعی  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد صندوق بازنشستگی  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری) در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد دولت  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاری ۱۳۹۳ در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزی  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی)  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی نرخ قانونی مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی نرخ واقعی مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای ۱۳۳ شرکت و هر سال ارائه شده است که  عبارتند از:

برای شرکت – سال – صنعت متغیرهای

سال هزینه عملیاتی تعداد سهام درصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری)
شرکت سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات تاریخ تاسیس فقط سال درصد سهام نزد دولت
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری سال گذشته جمع کل دارایی‌ها قیمت پایانی درصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاری ۱۳۹۳
جمع دارایی‌های جاری جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی موجودی مواد و کالا سال قبل درصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزی
هزینه استهلاک سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات جمع کل دارایی‌ها سال قبل درصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی)
جمع کل دارایی‌ها سالا گذشته مالیات بر درآمد پرداختی بدهی‌های غیر جاری نرخ قانونی مالیات
وجه نقد عملیاتی جمع کل بدهی‌ها فروش نرخ واقعی مالیات
موجودی مواد و کالا سود تقسیمی فروش سال قبل
خالص دارایی‌های ثابت حسابها و اسناد پرداختنی تجاری بهای تمام شده کالای فروش رفته
جمع بدهی‌های جاری درصد بازدهی هزینه‌های عمومی و اداری
فروش سال گذشته تعداد کارکنان مالیات
سود تقسیمی سال گذشته وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
ارزش بازار
به میلیون
ارزش روز درصد سهام نزد تامین اجتماعی
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سال گذشته موجودی مواد و کالا سال گذشته درصد سهام نزد صندوق بازنشستگی

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸-۹۵

لینک دانلود داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸ الی ۹۶

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۸ الی ٬۹۵ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

[arianpalpaiddownloads id=”23″]

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از این اطلاعات پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید. متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای 159 شرکت و هر سال ارائه شده است که  عبارتند از:

برای شرکت – سال – صنعت متغیرهای

شرکت ارزش روز FL
سال ارزش بازار به میلیون ROA
صنعت تاریخ تاسیس  سال R&D
وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها سود و زیان انباشته FI
خالص دارایی‌های ثابت جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی EMP
جمع کل دارایی‌ها قیمت ابتدای دوره INTANG
جمع کل بدهی‌ها سود تقسیمی سال قبل Δ NOL
فروش % بازدهی NOL
فروش سال قبل درصد سهام نزد تامین اجتماعی ΔSLAE
بهای تمام شده کالای فروش رفته درصد سهام نزد صندوق بازنشستگی PROFIT
سود ناویژه درصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری) Lev
هزینه‌های عمومی و اداری درصد سهام نزد دولت MTB
خالص درآمدها و هزینه‌های عملیاتی درصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاری Size
هزینه‌های مالی درصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزی CASH
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات درصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی) OCF
قیمت پایانی رتبه افشاء INVCF
تعداد سهام سود تقسیمی FINCF