داده های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹

داده های بورس اوراق بهادار

داده های بورس اوراق بهادار تهران

اکثر ارائه کنندگان داده برای کسب سود بیشتر، متغیرها را به صورت جداگانه و برای شرکتهای بهم ریخته بفروش می رسانند. که این کار ضرر مالی و هزینه زمانی زیادی بر عهده پژوهشگر خواهد گذاشت. مزیت داده های ما برای داده‌های بورس اوراق بهادار تهران، یکدست بودن تمام متغیرها، برای کل شرکت ها در سالهای متوالی می باشد و شما نیازی به صرف زمان زیاد برای مرتب سازی داده متغیرهای متعدد و شرکتهای بهم ریخته ندارید.

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۴ الی ٬۱۳۹۹ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از داده های بورس، پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده‌های بورس اوراق بهادار تهران به صورت خام از سایتهای مرتبط با سازمان بورس قابل واکشی می باشد. اما جمع بندی این داده ها در یک فایل پروژه ای زمان بر می باشد. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید.

نمونه فایل داده های شرکت های بورس اوراق بهادار را به صورت رایگان می توانید جهت حصول اطمینان از این لینک دریافت نمایید.

برای تهیه داده های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ با متغیرهای خاص پروژه خود می توانید با ما تماس بگیرید.

لیست متغیرهای موجود در فایل

لیست داده‌های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به صورت ذیل می باشد:

دانلود متغیر جمع دارایی‌های جاری در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر خالص دارایی‌های ثابت در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر جمع کل دارایی‌ها در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر جمع کل بدهی‌ها در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر مالیات در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر مالیات بر درآمد پرداختی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر قیمت پایانی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر تعداد سهام در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ارزش روز در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ارزش بازار
 به میلیون در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر مجموع درصد سهامدران   عمده در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر مالبات قطعی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر متغیرمستقل Dual در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر LoanPer وام اخذشده از سهامداردوگانه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر INVPERنسبت سهام سهامداردوگانه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر وام دهنده در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر EXPتخصص مالی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر متخصص مالی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر حق حسابرسی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر بازدهی کل سال در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۱ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۲ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۳ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۴ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۵ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۶ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۷ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۸ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۹ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۱۰ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۱۱ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۱۲ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر EXPERT در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر MAJOR در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر MTB در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر SIZE در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر RD در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر CAPINT در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر LEV در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ROA در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Dual در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Taxavoidance  1 در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Taxavoidance  2 در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر LOANPER در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر INVPER در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Duality در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر LN Age در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Dividend در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Leverage در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Tobin’s Q در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر CAPEX در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر CF در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر NWC در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Size در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Sale.Gr در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Asset.Gr در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Cash در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Cash t-1 در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Cash flow در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر WC در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر R&D در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Capext در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر SOA در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ICFR در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای ۱۴۳ شرکت و هر سال در فایل اکسل، ارائه شده است.https://infoedu.ir/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%db%b9%db%b4-%db%b9%db%b9/