آخرین خبرها
خانه / دانلودها / آزمون تی استودنت

آزمون تی استودنت

توزیع تی 

در هنگام تعیین تقریبی میانگین نمونه‌های برداشته شده از یک متغیر تصادفی، توزیع تی-استودنت (بهانگلیسیStudent’s t-distribution) مطرح می‌شود. این توزیع اساس آزمونی به نام “تست تی” است که مقدار اطمینان از تفاوت دو متغیر تصادفی را از روی نمونه‌هایشان اعلام می‌کند.

وجه تسمیه

فردی که برای اولین بار بر روی موضوع کار می‌کرد (ویلیام سیلی گوسه William Sealy Gosset)، گویا نمی‌توانست به نام اصلیش مقالاتش را امضا کند و به ناچار از نام مستعار استیودنت (شاگرد) استفاده می‌کرد.

چگونگی ساخته شدن توزیع تی

…..

آزمون t

آزمون t ، توزیع یا در حقیقت خانواده‌ای از توزیعها است که با استفاده از آنها فرضیه‌هایی را در باره نمونه در شرایط جامعه ناشناخته است، آزمون می‌کنیم. اهمیت این آزمون (توزیع) در آن است که پژوهشگر را قادر می‌سازد با نمونه‌های کوچکتر (حداقل ۲ نفر) اطلاعاتی در باره جامعه بدست آورد. آزمون t شامل خانواده‌ای از توزیعها است (برخلاف آزمون z) و اینگونه فرض می‌کند، که هر نمونه‌ای دارای توزیع مخصوص به خود است، که شکل این توزیع از طریق محاسبه درجات آزادی (Degrees of Freedom) مشخص می‌شود. به عبارت دیگر توزیع t تابع درجات آزادی است و هر چه درجات آزادی (d.F) افزایش پیدا کند به توزیع طبیعی نزدیکتر می‌شود. هرچه درجات آزادی کاهش یابد، پراکندگی بیشتر می‌شود. خود درجات آزادی نیز تابعی از اندازه نمونه انتخابی هستند. هر چه تعداد نمونه بیشتر باشد بهتر است. از آزمون t می‌توان برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهش‌های تک متغیری یک گروهی و دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد.

 

 

فرض کنید که X1, …, Xn متغیرهای تصادفی مستقل نرمال با میانگین μ و واریانس σ۲ هستند.

 

اگر میانگین n نمونه فوق مقدار:

 \overline{X}_n = (X_1+\cdots+X_n)/n

و واریانس آن :

{S_n}^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n\left(X_i-\overline{X}_n\right)^2

باشند. می‌توان به راحتی اثبات کرد که متغیر Z:

Z=\frac{\overline{X}_n-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}

یک متغیر تصادفی نرمال با میانگین صفر و واریانس ۱ است.

حال به جای متغیر Z فوق، متغیر T را به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

T=\frac{\overline{X}_n-\mu}{S_n / \sqrt{n}},

فرق این متغیر با Z، در این است که به جای \scriptstyle \sigma (مقدار واقعی واریانس) از مقدار تخمینی آن \scriptstyle S_n. استفاده شده است. می‌توان نشان داد که متغیر T تابع توزیع احتمالی به فرم زیر دارد.

 

f(t) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})} {\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1+\frac{t^2}{\nu} \right)^{-(\frac{\nu+1}{2})}\!,

که ν (که درجه آزادی تابع است) برابر است با n − ۱ و Γ تابع گاما است.
تابع فوق را به صورت زیر نیز می‌توان نگاشت:

f(t) = \frac{1}{\sqrt{\nu}\, B \left (\frac{1}{2}, \frac{\nu}{2}\right )} \left(1+\frac{t^2}{\nu} \right)^{-(\frac{\nu+1}{2})}\!,

که در آن B، تابع بتا است.

همان‌طور که دیده می‌شود، تابع توزیع نسبت به μ یا σ مستقل است.

ممان‌های این تابع توزیع به صورت زیر هستند.

E(T^k)=\begin{cases}
0 & \mbox{k odd},\quad 0<k< \nu\\
\frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})\Gamma(\frac{\nu-k}{2})\nu^{k/2}}{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{\nu}{2})} & \mbox{k even}, \quad 0<k< \nu\\
\mbox{NaN} & \mbox{k odd},\quad 0<\nu\leq k\\
\infty & \mbox{k even},\quad 0<\nu\leq k\\ \end{cases}

اگر ‎ ۰ < k < ν ‏ و k‌ زوج باشد، با توجه به خواص تابع گاما، ممان‌ها به صورت زیر ساده می‌شوند:

E(T^k)=
\prod_{i=1}^{k/2} \frac{2i-1}{\nu - 2i}\nu^{k/2} \qquad k\mbox{ even},\quad 0<k<\nu.

 

تست تی

برای بررسی این نکته که آیا میانگین نمونه‌های برداشته شده از یک متغیر تصادفی تا چه حد به میزان “واقعی” (که آزمایشگر نمی‌داند) نزدیک است از تست تی-استیودنت استفاده می‌شود.

 • مثال: میانگین طول عمر ۱۵ بیمار سرطانی که داروی الف را مصرف کردند ۱۱۰ روز است با واریانس ۱۵. میانگین طول عمر ۱۵ بیمار دیگر که داروی مورد آزمایش را مصرف نکردند، ۱۰۰ روز گشته است با واریانس ۱۲. سوال: آیا بهبود در میانگین طول عمر بیمارانی که از داروی جدید استفاده کردند ناشی از عملکرد دارو است یا خطای میانگین‌گیری ناشی از تعداد محدود نمونه‌ها؟
 • جواب:

فرض صفر این مسئله را این قرار می‌دهیم که دارو اثری نداشته است. یا به عبارت دیگر می‌شود این طور فرض کرد که نمونه‌های برداشته شده از هر دو گروه، در واقع نمونه‌گیری از یک متغیر تصادفی است. در این مسئله، ما فرض صفر خود را هنگامی نقض می‌کنیم، که به احتمال ۹۵ درصد مطمئن شویم که غلط است. (این عدد اختیاری است)
این یک مسئله با ۱۴ درجه آزادی و دوطرفه است. پس از جدول مقادیر توزیع t، مقداری را که از تقاطع ۰.۹۷۵ درصد (مقادیر جدول از احتمال یک طرفه حاصل شده‌اند) و ۱۴ درجه آزادی حاصل می‌شود را میابیم: ۲.۱۴۵. این مقدار را اگر در ورایانس اختلاف نمونه‌ها ضرب کنیم (در محاسبه این واریانس فرض مستقل بودن را نیز کرده‌ایم) و بر ریشه ۱۵ تقسیم کنیم عدد ۱۰.۵۸ حاصل می‌گردد.

پس به احتمال ۹۵ درصد، اگر دارو اثری نداشته باشد، باید اختلاف میانگین دو نمونه بین مثبت و منفی ۱۰.۵۸ باشد. که در این مثال هست. پس با قطعیت نمی‌توان از اثر مثبت دارو صحبت کرد.

 

جدول  مقادیر

توجه کنید که مقادیر این جدول از احتمال یک طرفه به دست آمده‌اند. برای استفاده از آن در مسائل دوطرفه باید ابتدا مقدار احتمال را به یک طرفه تبدیل کنید. مثالا در ۹۰ درصد در احتمال دوطرفه، می‌شود ۹۵ درصد یک طرفه.

ν ۷۵٪ ۸۰٪ ۸۵٪ ۹۰٪ ۹۵٪ ۹۷٫۵٪ ۹۹٪ ۹۹٫۵٪ ۹۹٫۷۵٪ ۹۹٫۹٪ ۹۹٫۹۵٪
۱ ۱٫۰۰۰ ۱٫۳۷۶ ۱٫۹۶۳ ۳٫۰۷۸ ۶٫۳۱۴ ۱۲٫۷۱ ۳۱٫۸۲ ۶۳٫۶۶ ۱۲۷٫۳ ۳۱۸٫۳ ۶۳۶٫۶
۲ ۰٫۸۱۶ ۱٫۰۶۱ ۱٫۳۸۶ ۱٫۸۸۶ ۲٫۹۲۰ ۴٫۳۰۳ ۶٫۹۶۵ ۹٫۹۲۵ ۱۴٫۰۹ ۲۲٫۳۳ ۳۱٫۶۰
۳ ۰٫۷۶۵ ۰٫۹۷۸ ۱٫۲۵۰ ۱٫۶۳۸ ۲٫۳۵۳ ۳٫۱۸۲ ۴٫۵۴۱ ۵٫۸۴۱ ۷٫۴۵۳ ۱۰٫۲۱ ۱۲٫۹۲
۴ ۰٫۷۴۱ ۰٫۹۴۱ ۱٫۱۹۰ ۱٫۵۳۳ ۲٫۱۳۲ ۲٫۷۷۶ ۳٫۷۴۷ ۴٫۶۰۴ ۵٫۵۹۸ ۷٫۱۷۳ ۸٫۶۱۰
۵ ۰٫۷۲۷ ۰٫۹۲۰ ۱٫۱۵۶ ۱٫۴۷۶ ۲٫۰۱۵ ۲٫۵۷۱ ۳٫۳۶۵ ۴٫۰۳۲ ۴٫۷۷۳ ۵٫۸۹۳ ۶٫۸۶۹
۶ ۰٫۷۱۸ ۰٫۹۰۶ ۱٫۱۳۴ ۱٫۴۴۰ ۱٫۹۴۳ ۲٫۴۴۷ ۳٫۱۴۳ ۳٫۷۰۷ ۴٫۳۱۷ ۵٫۲۰۸ ۵٫۹۵۹
۷ ۰٫۷۱۱ ۰٫۸۹۶ ۱٫۱۱۹ ۱٫۴۱۵ ۱٫۸۹۵ ۲٫۳۶۵ ۲٫۹۹۸ ۳٫۴۹۹ ۴٫۰۲۹ ۴٫۷۸۵ ۵٫۴۰۸
۸ ۰٫۷۰۶ ۰٫۸۸۹ ۱٫۱۰۸ ۱٫۳۹۷ ۱٫۸۶۰ ۲٫۳۰۶ ۲٫۸۹۶ ۳٫۳۵۵ ۳٫۸۳۳ ۴٫۵۰۱ ۵٫۰۴۱
۹ ۰٫۷۰۳ ۰٫۸۸۳ ۱٫۱۰۰ ۱٫۳۸۳ ۱٫۸۳۳ ۲٫۲۶۲ ۲٫۸۲۱ ۳٫۲۵۰ ۳٫۶۹۰ ۴٫۲۹۷ ۴٫۷۸۱
۱۰ ۰٫۷۰۰ ۰٫۸۷۹ ۱٫۰۹۳ ۱٫۳۷۲ ۱٫۸۱۲ ۲٫۲۲۸ ۲٫۷۶۴ ۳٫۱۶۹ ۳٫۵۸۱ ۴٫۱۴۴ ۴٫۵۸۷
۱۱ ۰٫۶۹۷ ۰٫۸۷۶ ۱٫۰۸۸ ۱٫۳۶۳ ۱٫۷۹۶ ۲٫۲۰۱ ۲٫۷۱۸ ۳٫۱۰۶ ۳٫۴۹۷ ۴٫۰۲۵ ۴٫۴۳۷
۱۲ ۰٫۶۹۵ ۰٫۸۷۳ ۱٫۰۸۳ ۱٫۳۵۶ ۱٫۷۸۲ ۲٫۱۷۹ ۲٫۶۸۱ ۳٫۰۵۵ ۳٫۴۲۸ ۳٫۹۳۰ ۴٫۳۱۸
۱۳ ۰٫۶۹۴ ۰٫۸۷۰ ۱٫۰۷۹ ۱٫۳۵۰ ۱٫۷۷۱ ۲٫۱۶۰ ۲٫۶۵۰ ۳٫۰۱۲ ۳٫۳۷۲ ۳٫۸۵۲ ۴٫۲۲۱
۱۴ ۰٫۶۹۲ ۰٫۸۶۸ ۱٫۰۷۶ ۱٫۳۴۵ ۱٫۷۶۱ ۲٫۱۴۵ ۲٫۶۲۴ ۲٫۹۷۷ ۳٫۳۲۶ ۳٫۷۸۷ ۴٫۱۴۰
۱۵ ۰٫۶۹۱ ۰٫۸۶۶ ۱٫۰۷۴ ۱٫۳۴۱ ۱٫۷۵۳ ۲٫۱۳۱ ۲٫۶۰۲ ۲٫۹۴۷ ۳٫۲۸۶ ۳٫۷۳۳ ۴٫۰۷۳
۱۶ ۰٫۶۹۰ ۰٫۸۶۵ ۱٫۰۷۱ ۱٫۳۳۷ ۱٫۷۴۶ ۲٫۱۲۰ ۲٫۵۸۳ ۲٫۹۲۱ ۳٫۲۵۲ ۳٫۶۸۶ ۴٫۰۱۵
۱۷ ۰٫۶۸۹ ۰٫۸۶۳ ۱٫۰۶۹ ۱٫۳۳۳ ۱٫۷۴۰ ۲٫۱۱۰ ۲٫۵۶۷ ۲٫۸۹۸ ۳٫۲۲۲ ۳٫۶۴۶ ۳٫۹۶۵
۱۸ ۰٫۶۸۸ ۰٫۸۶۲ ۱٫۰۶۷ ۱٫۳۳۰ ۱٫۷۳۴ ۲٫۱۰۱ ۲٫۵۵۲ ۲٫۸۷۸ ۳٫۱۹۷ ۳٫۶۱۰ ۳٫۹۲۲
۱۹ ۰٫۶۸۸ ۰٫۸۶۱ ۱٫۰۶۶ ۱٫۳۲۸ ۱٫۷۲۹ ۲٫۰۹۳ ۲٫۵۳۹ ۲٫۸۶۱ ۳٫۱۷۴ ۳٫۵۷۹ ۳٫۸۸۳
۲۰ ۰٫۶۸۷ ۰٫۸۶۰ ۱٫۰۶۴ ۱٫۳۲۵ ۱٫۷۲۵ ۲٫۰۸۶ ۲٫۵۲۸ ۲٫۸۴۵ ۳٫۱۵۳ ۳٫۵۵۲ ۳٫۸۵۰
۲۱ ۰٫۶۸۶ ۰٫۸۵۹ ۱٫۰۶۳ ۱٫۳۲۳ ۱٫۷۲۱ ۲٫۰۸۰ ۲٫۵۱۸ ۲٫۸۳۱ ۳٫۱۳۵ ۳٫۵۲۷ ۳٫۸۱۹
۲۲ ۰٫۶۸۶ ۰٫۸۵۸ ۱٫۰۶۱ ۱٫۳۲۱ ۱٫۷۱۷ ۲٫۰۷۴ ۲٫۵۰۸ ۲٫۸۱۹ ۳٫۱۱۹ ۳٫۵۰۵ ۳٫۷۹۲
۲۳ ۰٫۶۸۵ ۰٫۸۵۸ ۱٫۰۶۰ ۱٫۳۱۹ ۱٫۷۱۴ ۲٫۰۶۹ ۲٫۵۰۰ ۲٫۸۰۷ ۳٫۱۰۴ ۳٫۴۸۵ ۳٫۷۶۷
۲۴ ۰٫۶۸۵ ۰٫۸۵۷ ۱٫۰۵۹ ۱٫۳۱۸ ۱٫۷۱۱ ۲٫۰۶۴ ۲٫۴۹۲ ۲٫۷۹۷ ۳٫۰۹۱ ۳٫۴۶۷ ۳٫۷۴۵
۲۵ ۰٫۶۸۴ ۰٫۸۵۶ ۱٫۰۵۸ ۱٫۳۱۶ ۱٫۷۰۸ ۲٫۰۶۰ ۲٫۴۸۵ ۲٫۷۸۷ ۳٫۰۷۸ ۳٫۴۵۰ ۳٫۷۲۵
۲۶ ۰٫۶۸۴ ۰٫۸۵۶ ۱٫۰۵۸ ۱٫۳۱۵ ۱٫۷۰۶ ۲٫۰۵۶ ۲٫۴۷۹ ۲٫۷۷۹ ۳٫۰۶۷ ۳٫۴۳۵ ۳٫۷۰۷
۲۷ ۰٫۶۸۴ ۰٫۸۵۵ ۱٫۰۵۷ ۱٫۳۱۴ ۱٫۷۰۳ ۲٫۰۵۲ ۲٫۴۷۳ ۲٫۷۷۱ ۳٫۰۵۷ ۳٫۴۲۱ ۳٫۶۹۰
۲۸ ۰٫۶۸۳ ۰٫۸۵۵ ۱٫۰۵۶ ۱٫۳۱۳ ۱٫۷۰۱ ۲٫۰۴۸ ۲٫۴۶۷ ۲٫۷۶۳ ۳٫۰۴۷ ۳٫۴۰۸ ۳٫۶۷۴
۲۹ ۰٫۶۸۳ ۰٫۸۵۴ ۱٫۰۵۵ ۱٫۳۱۱ ۱٫۶۹۹ ۲٫۰۴۵ ۲٫۴۶۲ ۲٫۷۵۶ ۳٫۰۳۸ ۳٫۳۹۶ ۳٫۶۵۹
۳۰ ۰٫۶۸۳ ۰٫۸۵۴ ۱٫۰۵۵ ۱٫۳۱۰ ۱٫۶۹۷ ۲٫۰۴۲ ۲٫۴۵۷ ۲٫۷۵۰ ۳٫۰۳۰ ۳٫۳۸۵ ۳٫۶۴۶
۴۰ ۰٫۶۸۱ ۰٫۸۵۱ ۱٫۰۵۰ ۱٫۳۰۳ ۱٫۶۸۴ ۲٫۰۲۱ ۲٫۴۲۳ ۲٫۷۰۴ ۲٫۹۷۱ ۳٫۳۰۷ ۳٫۵۵۱
۵۰ ۰٫۶۷۹ ۰٫۸۴۹ ۱٫۰۴۷ ۱٫۲۹۹ ۱٫۶۷۶ ۲٫۰۰۹ ۲٫۴۰۳ ۲٫۶۷۸ ۲٫۹۳۷ ۳٫۲۶۱ ۳٫۴۹۶
۶۰ ۰٫۶۷۹ ۰٫۸۴۸ ۱٫۰۴۵ ۱٫۲۹۶ ۱٫۶۷۱ ۲٫۰۰۰ ۲٫۳۹۰ ۲٫۶۶۰ ۲٫۹۱۵ ۳٫۲۳۲ ۳٫۴۶۰
۸۰ ۰٫۶۷۸ ۰٫۸۴۶ ۱٫۰۴۳ ۱٫۲۹۲ ۱٫۶۶۴ ۱٫۹۹۰ ۲٫۳۷۴ ۲٫۶۳۹ ۲٫۸۸۷ ۳٫۱۹۵ ۳٫۴۱۶
۱۰۰ ۰٫۶۷۷ ۰٫۸۴۵ ۱٫۰۴۲ ۱٫۲۹۰ ۱٫۶۶۰ ۱٫۹۸۴ ۲٫۳۶۴ ۲٫۶۲۶ ۲٫۸۷۱ ۳٫۱۷۴ ۳٫۳۹۰
۱۲۰ ۰٫۶۷۷ ۰٫۸۴۵ ۱٫۰۴۱ ۱٫۲۸۹ ۱٫۶۵۸ ۱٫۹۸۰ ۲٫۳۵۸ ۲٫۶۱۷ ۲٫۸۶۰ ۳٫۱۶۰ ۳٫۳۷۳
\infty ۰٫۶۷۴ ۰٫۸۴۲ ۱٫۰۳۶ ۱٫۲۸۲ ۱٫۶۴۵ ۱٫۹۶۰ ۲٫۳۲۶ ۲٫۵۷۶ ۲٫۸۰۷ ۳٫۰۹۰ ۳٫۲۹۱

 

 

توزیع های مرتبط

 

پارامترها ν > 0 ‫درجات آزادی (حقیقی)
‫گستره x \in (-\infty; +\infty)\!
تابع چگالی‌ احتمال \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})} {\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1+\frac{x^2}{\nu} \right)^{-(\frac{\nu+1}{2})}\!
تابع توزیع تجمعی‫(سی‌دی‌اف) \begin{matrix}
   \frac{1}{2} + x \Gamma \left( \frac{\nu+1}{2} \right) \cdot\\[0.5em]
   \frac{\,_2F_1 \left ( \frac{1}{2},\frac{\nu+1}{2};\frac{3}{2};
      -\frac{x^2}{\nu} \right)}
   {\sqrt{\pi\nu}\,\Gamma (\frac{\nu}{2})}
   \end{matrix}
\,_2F_1
‫‫تابع فوق‌هندسی
میانگین \text{ }\nu>1:0 \!تعریف ‫نشده برای بقیه مقادیر
میانه ۰
مُد ۰
واریانس \text{ }\nu>2: \frac{\nu}{\nu-2}\!تعریف ‫نشده برای بقیه مقادیر
چولگی \text{ }\nu>3: 0\!
کشیدگی \text{ }\nu>4: \frac{6}{\nu-4}\!
انتروپی \begin{matrix}
     \frac{\nu+1}{2}\left[ 
       \psi(\frac{1+\nu}{2}) 
        - \psi(\frac{\nu}{2})
     \right] \\[0.5em]
+ \log{\left[\sqrt{\nu}B(\frac{\nu}{2},\frac{1}{2})\right]}
\end{matrix}

‫تابع مولد گشتاور (ام جی اف) ‫تعریف نشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تشکر از :

http://fa.wikipedia.org/

 

درباره‌ی mkstatoo

۳۱ نظر

 1. نحوه اثبات توزیع آماری tاستونت را قرار دهید در زیر فرمول

 2. با سلام
  تفاوت توزیع نرمال با توزیع تی استیودنت در چیه؟

  • توزیع نرمال برای جامعه ای تعریف می شود که دارای فرض طبیعی بودن متغیر است. این توزیع با دو پارامتر میانگین و انحراف معیار معلوم و مشخص می شود. آماره تی تخمین و برآوردی از خطای استاندارد میانگین جامعه است و برای نمونه نشان دهنده میزان شناخت ما از متوسط داده ها می باشد. پارامتر این توزیع درجه آزادی و دارای میانگین صفر برای درجه آزادی بیشتر از یک است.

 3. با عرض سلام .تفاوت ازمون tوzچیست

  • با سلام خدمت دوست عزیز
   در آزمون آماری t، آماره آزمون دارای توزیع تی استودنت می باشد. این آماره توسط WS Gossett با نام مستعار استودنت معرفی شد. این آزمون بسیار انعطاف پذیر و با طیف گسترده ای از شرایط سازگار است.
   این آزمون در شرایط تک نمونه ای، دو نمونه ای و نمونه جفتی کاربرد دارد.
   آزمون تی در شرایطی که حجم نمونه محدود و کمتر از ۳۰ نمونه داریم و تا زمانی که متغیر حدود توزیع نرمال باشد و تغییرات دو نمونه به صورت منطقی نزدیک یکدیگر باشد بهترین کاربرد را دارد.
   اگر انحراف معیار جامعه نامعلوم باشد نیز آزمون T کاربرد خوبی دارد. اما در حالتی که انحراف معیار جامعه را در اختیار داریم استفاده از آزمون z بهتر است. آماره z دارای توزیع نرمال استاندارد است.
   در هر صورت می توانیم بگوییم:
   ۱-آزمون z یک آزمون آماری با آماره ای دارای توزیع نرمال استاندارد است و آزمون t یک آزمون با آماره آزمون دارای توزیع تی استودنت است.
   ۲-برای نمونه هایی کمتر از ۳۰ نمونه آماره تی ترجیح دارد.
   ۳-آزمون تی سازگارتر از آزمون z است زیرا برای آزمون z شرایط بیشتری باید برقرار باشد.
   ۴-آزمون تی به علت روش های مختلف موجود و شرایط آزمون کاربرد بیشتری دارد.
   ۵-در صورت معلوم بودن انحراف معیار آزمون z ارجح تر می باشد.

 4. سلام
  با توزیع تی در اکسل چه کارهایی میشه انجام داد؟

  ممنون میشم کمکم کنید.

  • سلام. تمام آزمون های تی در اکسل قابل انجام است. شما می‌توانید مقایسه میانگین رو به راحتی انجام دهید. اگر راجع به نحوه انجام سوال دارید بفرمایید.

 5. سلام.
  لطف کنید چگونگی به دست اومدن اعداد داخل جدول رو هم بگید. این که این اعداد از چه فرمول هایی به دست اومدن.

  ممنون میشم چون خیلی بهش احتیاج دارم اگرم میشه برام ایمیلش کنید

  • سلام دوست عزیز. لطفاً به منوی آموزش سایت قسمت مطالب آماری و بخش آزمون های t مراجعه کنید. در صورت عدم دریافت پاسخ سوالتان را در بخش پرسش و پاسخ مطرح نمایید. بنده هم حتما در خدمت شما هستم.

 6. سلام
  میشه لطفا نام چند نمونه از آزمون های تی رو در محیط اکسل بگید.
  ممنون.

  • سلام. شما می‌توانید مقایسه میانگین دو نمونه‌ای و جفتی رو انجام بدید. اگر با تئوری آشنا باشید و آماره آزمون رو بدونیم میشه بقیه آزمون ها مثل تک نمونه‌ای رو هم انجام داد. مثلا میانگین رو با فرمول average انحراف معیار رو با فرمول stdv محاسبه کرده و با تفاضل میانگین از عدد آزمون تک نمونه‌ای و تقسیم آن بر انحراف معیار بخش بر جذر حجم نمونه یعنی تعداد داده ها(فرمول count) آماره آزمون رو بدست آورده و احتمال اون رو از جدول پیدا میکند.

 7. سلام

  چطور میتونم مقایسه میانگین رو با توزیع تی در اکسل انجام بدم؟

 8. سلام
  یک سوال داشتم
  من از پرسش نامه طیف لیکرت استفاده کرده که در اون تعدادی معیار ذکر شده
  از بین این معیارها میخوام چند معیار رو که بیشترین رای رو بدست آوردن انتخاب کنم تا در مدل قرار بدم
  برای انجام این کار باید از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای استفاده کنم یا آزمون دیگه ای؟

 9. با سلام یه سوال داشتم من از ازمون scl90 استفاده کردم تو مرحله اخر برای استفاده از ازمون tموندم لطفا راهنمایی کنید .فقط یه پرسش نامه برا یک نفر استفاده کردم.

  • سلام.
   پرسشنامه مورد استفاده شما یک پرسشنامه استاندارد است که شرایط آزمون تعریف شده ای دارد. برای راهنمایی شما احتیاج به اطلاعات طرح کار و هدف میباشد.

 10. خیلی عالی توضیح دادید تشکر

 11. سلام در آزمون تی برای فرضیه های تحقیقم میانگین هرکدام از فرضیه ها بصورت زیر در آمده
  One-Sample Statistics
  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
  f1 70 1.5429 .42000 .05020
  f2 70 3.4857 .41504 .04961
  f3 70 4.4571 .20041 .02395
  f4 70 3.1714 .27301 .03263
  f5 70 2.5429 .45319 .05417
  و آزمون تی نیز بصورت زیر میباشد
  One-Sample Test
  Test Value = 3.1
  95% Confidence Interval of the Difference
  t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper
  f1 -31.019 69 .000 -1.55714 -1.6573 -1.4570
  f2 7.775 69 69 .000 .38571 .2868 .4847
  f3 56.656 69 .000 1.35714 1.3094 1.4049
  f4 2.189 69 69 .032 .07143 .0063 .1365
  f5 -10.286 69 .000 -.55714 -.6652 -.4491
  یه ابهام برای من پیش اومده که چطور وقتیکه میانگین نمونه آماری من زیر متوسط(۳٫۱) هست ولی در آزمون تی برای فرض اول (اف ۱)و فرضیه پنجم(اف۵) تحقیقم فرضیه ها با توجه به سطح معنی داری و مقدار کمترین و بیشترین رد نمی شوند و درست در میاید در صورتیکه همه پاسخ دهندگان به پرسش نامه نمراتی زیر سه به پاسخ های پرسشنامه داده اند
  با تشکر از کمکتون

 12. سلام در آزمون تی برای فرضیه های تحقیقم میانگین هرکدام از فرضیه ها بصورت زیر در آمده
  One-Sample Statistics
  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
  f1 70 1.5429 .42000 .05020
  f2 70 3.4857 .41504 .04961
  f3 70 4.4571 .20041 .02395
  f4 70 3.1714 .27301 .03263
  f5 70 2.5429 .45319 .05417
  و آزمون تی نیز بصورت زیر میباشد
  One-Sample Test
  Test Value = 3.1
  95% Confidence Interval of the Difference
  t df Sig. (2-tailed ) Mean Difference Lower Upper
  f1 -31.019 69 .000 -1.55714 -1.6573 -1.4570
  f2 7.775 69 .000 .38571 .2868 .4847
  f3 56.656 69 .000 1.35714 1.3094 1.4049
  f4 2.189 69 .032 .07143 .0063 .1365
  f5 -10.286 69 .000 -.55714 -.6652 -.4491
  یه ابهام برای من پیش اومده که چطور وقتیکه میانگین نمونه آماری من زیر متوسط(۳٫۱) هست ولی در آزمون تی برای فرض اول (اف ۱)و فرضیه پنجم(اف۵) تحقیقم فرضیه ها با توجه به سطح معنی داری و مقدار کمترین و بیشترین رد نمی شوند و درست در میاید در صورتیکه همه پاسخ دهندگان به پرسش نامه نمراتی زیر سه به پاسخ های پرسشنامه داده اند
  ضمنا من میخواهم فرض های تحقیقم در صورتی تایید شوند که نمره ای بالاتر از ۳٫۱ بدست آورند

  • سلام
   میانگین های شما به ترتیب برابر ۱٫۵۴۲۹ ،۳٫۴۸۵۷، ۴٫۴۵۷۱ ، ۳٫۱۷۱۴ و ۲٫۵۴۲۹ می باشند. که بزرگتری و کوچکتری اونها از ۳٫۱ واضح است. حالا اینکه بزرگتر بودن و یا کوچکتر بودن از ۳٫۱ مطلوب شما است معنی دار بودن آزمون هم مطلوب شما میشه. ۱٫۵ در ف.۱ و ۲٫۵ در ف.۵ هر دو از ۳٫۱ کمتر اند و طبق آزمون معنی دارند.

 13. یعنی میتونم برای رد کردن فرضیه استناد کنم به اینکه: با توجه به کوچکتر بودن میانگین (۱٫۵ در فرضیه اول و ۲٫۵ در فرضیه دوم) از میانگین دلخواهی (۳٫۱) که بالاتر از اون فرضیه ثابت میشه پس فرضه یک و پنج رد می شوند

 14. سلام
  خیلی ممنون بابت این سایت مفیدتون
  میخواستم اگه ممکنه برای حل این مسله منو راهنمایی کنید
  حدود اعتماد ۹۰درصد میانگین جامعه ای با توزیع نرمال که انحراف معیار آن ۳٫۸۳ است پیدا کنید درصورتی که نمونه ای که از جامعه گرفته شده دارای اندازه های ۱۸٫۵-۲۰٫۶-۱۲٫۹-۱۴٫۶-۱۹٫۸و۱۵بوده باشد
  ب) اگر در قسمت الف معیار انحراف جامعه را نمی دانستیم چه مقدار برای حدود اعتماد ۹۰درصد به دست می آوردیم

  • حدود اطمینان ۹۰
   Average +-3.83*zalpha/2
   اگر انحراف معیار جامعه رو نمی دانستیم از نمونه ی در دسترس برآورد اون رو که برابر انحراف از معیار نمونه تقسیم بر جذر حجم نمونه است قرار میدهیم.
   ###
   +-:بعلاوه منفی
   ###

 15. سلام. برای مقایسه دو دستگاه از کدام آزمون T استفاده کنیم. با تشکر

 16. عالی و بسیار کامل بود

 17. سلام. خیلی ممنون از پاسخگویی و مطلب کاملتون.
  یه سوال خیلی مهم داشتم…
  من تحلیل آماری داده هامو خودم انجام ندادم بنابر نتایجی که تحلیل گر گرفته این توضیح نوشته که برای من ابهام داره می خواستم ازتون سوال کنم آیا این توضیحات درسته؟
  خیلی ممنون میشم پاسخمو بدین چون خیلی مهم هست برام..
  فرض : : H1: µ > 5 :µH0: µ≤۵

  میانگین آماره T سطح معناداری تفاوت میانگین حدپایین حد بالا

  ۲٫۷۳ ۱۸٫۰۳۸- .۰۰۰ ۲٫۲۷۰- ۲٫۵۲ – ۲٫۰۲-

  توضیح : در سطح ۹۵% اطمینان (یا خطا۵%) حد بالا منفی و حد پایین منفی می باشد و میزان خطای مشاهده شده کمتر از ۰/۰۵ و آماره تی کمتر از ۱/۹۶ است، بنابراین فرض H0 تائید و فرض H1 رد می شود. یعنی میزان رضایت زنان از این خدمت پائین می باشد).
  از روی کوچکتر بودن آماره از ۱/۹۶ و حد بالا و پایین فرض H1 رد کرده ایا درسته؟
  خیلی خیلی ممنون میشم پاسخ بدین.

 18. باسلام
  ازمون t-tesرا برای ۲۰داده تصادفی بامیانگین۵۰چگونه میتوان محاسبه کرد؟
  خیلی ممنون میشم پاسخ بدین.

 19. سلام.ببخشید من جدول t استیودنت میخوام با سطح احتمال۱۰ درصد.میشه لطفا برام ایمیل کنید.با سپاس

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*